Tumblelog by Soup.io
 • Najada
 • krew
 • stalkermarcus
 • Gore
 • screamscence
 • candybrain
 • kochamcycki
 • ioiooo
 • louve
 • gug
 • terefereere
 • teraz
 • TankistD
 • KnucklePunch311
 • DiamondOfDeath
 • guyver
 • kammerflimmern
 • fashionbeauty
 • zoopa
 • lonelygirl15
 • feelmyabsbaby
 • alsvartr
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaarrima arrima
5975 682e
Reposted fromsherwood sherwood viaKerisha Kerisha
1344 f7c0
Reposted from0 0
1355 d7d4
Reposted from0 0
0176 623d 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapassingbird passingbird
6229 e339 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaSaper300 Saper300
7711 cfc8
Reposted fromtfu tfu viaSaper300 Saper300
5850 b104
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer

August 20 2017

3676 bd04
Reposted fromfor-witches for-witches
5856 1241
Reposted fromfor-witches for-witches
0677 0b14
Reposted fromfor-witches for-witches
1224 0558
Reposted fromfor-witches for-witches
0002 70e5
Reposted fromfor-witches for-witches
3772 70db
Reposted fromfor-witches for-witches
5194 297e
Reposted fromfor-witches for-witches
1535 d9aa
Reposted fromfor-witches for-witches
2395 41de 500
Reposted fromfor-witches for-witches
6563 8d13
Reposted fromretro-girl retro-girl viazzuuoo zzuuoo

August 19 2017

5213 2ecc
Reposted fromNajada Najada viarainy rainy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl